۱- امکان ثبت نام و عضویت پژوهشگر

۲-امکان ثبت نام نمایندگاه سازمان های جهت ارائه پژوهش ها
۳- امکان ارئه پروهش ها(بطور خلاصه)

۴- امکان سفارش پژوهش توسط نهادها از پژوهشگران

۵- بخش پایان نامه منتخب دانشجویان

۶- امکان برگزاری نشست های علمی۷- ارتباط پژوهشگر با نمایندگان سازمان ها و بالعکس

۷- موضوع بندی پژوهش ها جهت دسترسی بهتر