1-مدیریت توسط مدیران مدرسه، مدیریت محتوا
2-بخش کابری مدیران و دبیران ارائه دروس
3-بخش پنل اولیا مشاهده وضعیت تحصیلی دانش آموز
4-بخش کاربری دانش آموز جهت مشاهده برنامه های درسی
1-سامانه آنلاین آموزش
2-امکان ثبت نام و ورود کاربر
3–برگزاری دوره مدیران
4-برگزاری دوره های جدید شغلی
5-برگزاری دوره های جدید عمومی
6-کتابخانه عمومی
۱- امکان ثبت نام و عضویت پژوهشگر
۲-امکان ثبت نام نمایندگان سازمان جهت ارائه پژوهش
3- امکان سفارش پژوهش توسط نهادها از پژوهشگران
4- بخش پایان نامه منتخب دانشجویان
5- امکان برگزاری نشست های علمی
6- ارتباط پژوهشگر با نمایندگان سازمان ها و بالعکس
۷- موضوع بندی پژوهش ها جهت دسترسی بهتر