تعرفه هاست

گیگابیت 2
 • ترافیک ماهیانه: نا محاود
 • کنترل پنل: Cpanel و DirectAdmin
 • تهیه بکاپ روزانه
 • هزینه راه اندازی: رایگان
گیگابیت 3
 • ترافیک ماهیانه: نا محاود
 • کنترل پنل: Cpanel و DirectAdmin
 • تهیه بکاپ روزانه
 • هزینه راه اندازی: رایگان
گیگابیت 5
 • ترافیک ماهیانه: نا محاود
 • کنترل پنل: Cpanel و DirectAdmin
 • تهیه بکاپ روزانه
 • هزینه راه اندازی: رایگان
گیگابیت 10
 • ترافیک ماهیانه: نا محاود
 • کنترل پنل: Cpanel و DirectAdmin
 • تهیه بکاپ روزانه
 • هزینه راه اندازی: رایگان