زنان کارآفرین استثنا نیستند

اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در email
Email
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn

موضوع سخنرانی
زنان کوچک نیستند پس چرا به آنها بهای کمی می دهند؟ “گیل زماخ لمون”، گزارشگر تد برای زنان ، اظهار می دارد زنانی که همه نوع مؤسسات تجاری را می چرخانند (ازکسب و کارهای کوچک گرفته تا کارخانجات بزرگ)، کلید حل توسعۀ اقتصادی هستند که نادیده گرفته می شوند.
ما روی قربانیان سرمایه گذاری نمی کنیم، بلکه روی بازماندگان سرمایه گذاری می کنیم. و به نوعی چه کوچک و چه بزرگ،روایت قربانی، طرز نگرش ما به زنان را شکل می دهد. روایت قربانی، طرز نگرش ما به زنان را شکل می دهد. به آنچه نمی بینید، نمی توانید اعتبار دهید و برای آنچه برایمان غیر محسوس است، سرمایه گذاری نمی کنیم. ولی این صورت شخص انعطاف پذیره. ولی این صورت شخص انعطاف پذیره.

مطالبی که شما ممکن است دوست داشته باشید