تعرفه خدمات آموزش آنلاین

تعرفه آموزش آنلاین بر بستر بیگ بلو

5000 تومان هر نفر
  • 1 هفته تست رایگان
وبینار

آموزش آنلاین بر بستر بیگ بلو

1/200/000 تومان سالانه
  • 1 هفته تست رایگان
آموزشی مجازی

تعرفه آموزش آنلاین بر بستر ادوب کانکت

3/500 تومان برای هر نفر
  • 1 هفته تست رایگان
وبینار

آموزش آنلاین بر بستر ادوب کانکت

2/500/000 تومان برای 1000نفر
  • 1 هفته تست رایگان
آموزشگاهی

آموزش آنلاین بر بستر ادوب کانکت

250/000 تومان برای 100نفر
  • 1 هفته تست رایگان
دانشگاهی