خطوط ثابت تلفن

شرکت پارسیان، همواره پیش رو در صنعت مخابرات، اینترنت و شبکه های مبتنی بر اینترنت در استان قم بوده است.
از این رو، شرکت پارسیان با ارائه سرویس خطوط تلفن ثابت به شما عزیزان، دریچه ای دیگر از خدمات خود را برای شما به ارمغان اورده است.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
  • برای استان قم ارائه سرویس انجام میشود
  • قیمت: 1,500,000 ریال