پنل ارسال انبوه پیام کوتاه ویژه ادارات دولتی شرکت های خصوصی موسسات خیریه مدارس حقیقی

سرویس های ارسال انبوه پیام کوتاه

رایگان

🙂
 • پنل پیامکی ارزان قیمت
 • ارسال پیامک گروهی
 • ارسال زمانبندی شده
 • ارسال منطقه ای ، کشوری
 • مناسب برای ارسال پیامک تکی
 • ارسال هدفمند مشاغل
 • ارسال تدریجی
 • ارسال سن و جنسیت
 • ارسال بامکان انتخاب از روی نقشه
 • ارسال انبوه
 • تحلیلگر و فیلتر پیامک
 • کنترل سامانه از راه دور
 • ارسال دکل مخابرات (BTS)
 • ارسال هوشمند
 • ایمیل پیامک
 • ۷خط عمومی رند
 • خط عمومی خدماتی
 • بانک همراه اول و ایرانسل
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • 1۰ درصد امکانات پنل
 • پیامکی 175 ریال

اقتصادی

هزار تومان 185 سالانه
 • پنل پیامکی ارزان قیمت
 • ارسال پیامک گروهی
 • ارسال زمانبندی شده
 • ارسال منطقه ای ، کشوری
 • مناسب برای ارسال پیامک تکی
 • ارسال هدفمند مشاغل
 • ارسال تدریجی
 • ارسال سن و جنسیت
 • ارسال بامکان انتخاب از روی نقشه
 • ارسال انبوه
 • تحلیلگر و فیلتر پیامک
 • کنترل سامانه از راه دور
 • ارسال دکل مخابرات (BTS)
 • ارسال هوشمند
 • ایمیل پیامک
 • ۷خط عمومی رند
 • خط عمومی خدماتی
 • بانک همراه اول و ایرانسل
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ۲۰ درصد امکانات پنل
 • پیامکی ۱۴۵ ریال

تجاری

هزار تومان 300 سالانه
 • پنل پیامکی ارزان قیمت
 • ارسال پیامک گروهی
 • ارسال زمانبندی شده
 • ارسال منطقه ای ، کشوری
 • مناسب برای ارسال پیامک تکی
 • ارسال هدفمند مشاغل
 • ارسال تدریجی
 • ارسال سن و جنسیت
 • ارسال بامکان انتخاب از روی نقشه
 • ارسال انبوه
 • تحلیلگر و فیلتر پیامک
 • کنترل سامانه از راه دور
 • ارسال دکل مخابرات (BTS)
 • ارسال هوشمند
 • ایمیل پیامک
 • ۷خط عمومی رند
 • خط عمومی خدماتی
 • بانک همراه اول و ایرانسل
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • 80 درصد امکانات پنل
 • پیامکی ۱3۵ ریال
پیشنهاد ویژه

سالار

هزار تومان 500 سالانه
 • پنل پیامکی ارزان قیمت
 • ارسال پیامک گروهی
 • ارسال زمانبندی شده
 • ارسال منطقه ای ، کشوری
 • مناسب برای ارسال پیامک تکی
 • ارسال هدفمند مشاغل
 • ارسال تدریجی
 • ارسال سن و جنسیت
 • ارسال بامکان انتخاب از روی نقشه
 • ارسال انبوه
 • تحلیلگر و فیلتر پیامک
 • کنترل سامانه از راه دور
 • ارسال دکل مخابرات (BTS)
 • ارسال هوشمند
 • ایمیل پیامک
 • ۷خط عمومی رند
 • خط عمومی خدماتی
 • بانک همراه اول و ایرانسل
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • 100 درصد امکانات پنل
 • پیامکی ۱2۵ ریال

نمایندگی

هزار تومان 983 سالانه
 • پنل پیامکی ارزان قیمت
 • ارسال پیامک گروهی
 • ارسال زمانبندی شده
 • ارسال منطقه ای ، کشوری
 • مناسب برای ارسال پیامک تکی
 • ارسال هدفمند مشاغل
 • ارسال تدریجی
 • ارسال سن و جنسیت
 • ارسال بامکان انتخاب از روی نقشه
 • ارسال انبوه
 • تحلیلگر و فیلتر پیامک
 • کنترل سامانه از راه دور
 • ارسال دکل مخابرات (BTS)
 • ارسال هوشمند
 • ایمیل پیامک
 • ۷خط عمومی رند
 • خط عمومی خدماتی
 • بانک همراه اول و ایرانسل
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • 100 درصد امکانات پنل
 • پیامکی ۱0۵ ریال